keskiviikko 6. marraskuuta 2013

Paperinen resepti olisi syytä säilyttääLää­kä­ri­kun­nan enem­mis­tö ha­luaa säi­lyt­tää säh­köi­sen e-re­sep­tin rin­nal­la pa­pe­ri­re­sep­tin. Täs­tä osoi­tuk­se­na on kii­vas net­ti­kes­kus­te­lu lää­kä­ri­foo­ru­meil­la ja lää­kä­rien net­tiad­res­si, jos­sa on noin 2 000 al­le­kir­joit­ta­jaa.
Tie­to­lii­ken­ne­yh­teyk­sien ja po­ti­las­oh­jel­mis­to­jen päi­vit­täi­set on­gel­mat ovat eh­kä suu­rin syy vaa­ti­muk­seen. Mut­ta syi­tä on mui­ta­kin. Ruot­sis­sa kir­joi­te­taan hiv-po­ti­lail­le pa­pe­ri­re­sep­ti sa­las­sa­pi­don ta­kaa­mi­sek­si. Näin teh­dään myös pa­pe­rit­to­mil­le maa­han­muut­ta­jil­le, joil­la ei ole so­siaa­li­tur­va­tun­nus­ta e-re­sep­tiä var­ten. Suo­men kan­nat­taa seu­ra­ta tä­tä käy­tän­töä.
Kol­mas pa­pe­ri­re­sep­tin käyt­tä­jä­ryh­mä on ala­ikäi­set e-pil­le­rin käyt­tä­jät, jot­ka ha­lua­vat eh­käi­syn van­hem­pien­sa tie­tä­mät­tä. Jos ala­ikäi­nen po­ti­las ha­luaa es­tää huol­ta­jaan­sa saa­mas­ta re­sep­ti­tie­to­jaan, hä­nen tu­lee va­li­ta pa­pe­ri­re­sep­ti, kos­ka ala­ikäi­sen lap­sen huol­ta­jal­la on oi­keus saa­da Re­sep­ti­kes­kuk­ses­sa ole­vis­ta lap­sen­sa tie­dois­ta yh­teen­ve­to ap­tee­kin kaut­ta.
Nor­maa­li­olois­sa­han e-re­sep­ti toi­mii hy­vin ei­kä han­ka­loi­ta po­ti­laan hoi­toa. Mut­ta sen rin­nal­le tu­li­si no­peas­ti saa­da myös web-poh­jai­nen, jo­kai­sen lää­kä­rin kan­net­ta­vas­ta tie­to­ko­nees­ta lä­he­tet­tä­vä hal­vem­pi vaih­toeh­to. Mut­ta vain pa­pe­ri­nen ver­sio toi­mii kai­kis­sa olo­suh­teis­sa.

Han­nu Vie­ro­la
nais­ten­tau­tien ja syn­ny­tys­ten
eri­kois­lää­kä­ri, Ii­sal­mi

Ei kommentteja: